FACEBOOK

Támogatás - Általános Szerződési Feltételek

Támogatás - Általános Szerződési Feltételek
hozzászólás, 2021.05.21.

A vlv.hu honlapon keresztül megvalósuló eseti és rendszeres támogatásra vonatkozó szerződéses feltételek.

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: ÁSZF – az Stb Tömegkommunikációs Kiadói és Tanácsadó Betéti Társaság (rövid név: Stb Bt.), székhely: 1116 Budapest Gyékényes u. 39., 24457516-1-43, cégjegyzékszáma: 01-10-048381, képviseli: Stuber Sándor ügyvezető) mint támogatott - a továbbiakban: Kedvezményezett - és azon személyek közötti támogatási szerződés feltételeit tartalmazzák, akik az erre kialakított felületen történő kattintás útján saját vagyonuk rovására pénzbeli támogatást nyújtanak Kedvezményezett részére (Kedvezményezett és Támogató a továbbiakban együttesen: Felek).

1.2. A felek rögzítik, hogy Kedvezményezett hosszú távú célja vlv.hu megnevezésű portál fenntartása és működtetése. A vlv.hu egy olyan internetes portál, melynek elsődleges célja a vízilabdasport életének nyomon követése, elsősorban a magyar férfi vízilabda-válogatott felkészülésének és versenyeinek folyamatos tudósítása.

1.3. A felek rögzítik, hogy a Kedvezményezett a közösségi finanszírozás megvalósítása érdekében Honlapot hozott létre és tart fenn (http://archiv.vlv.hu/paypal/), amely keretet nyújt a 3.5. pontban körülírt finanszírozási formák működésére.

1.4. A Felek rögzítik, hogy a Honlap fenntartója a Kedvezményezett, annak működéséért teljes felelősséggel tartozik.

2. A szerződés létrejötte

2.1. A támogatási szerződés létrejöttéhez az szükséges, hogy Támogató a Honlapon körülírt támogatási lehetőségek valamelyike útján a Kedvezményezettnek saját vagyona rovására pénzbeli támogatást nyújtson.

2.2. A Támogató a támogatás megfizetésével kifejezi a Kedvezményezett számára, saját döntése alapján, a saját vagyona rovására történő támogatási szándékát.

2.3. A Honlapon az adatok megadását követően olvashatóak a Kedvezmény jelen dokumentumban foglalt általános szerződési feltételei, amely feltételek Támogatói elfogadását követően az eseti támogatási szerződés a Támogató és a Kedvezményezett közt minden további aktus nélkül létrejön, egyben a Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatást köszönettel elfogadja.

3. A szerződés tárgya és tartalma

3.1.A támogatás célja

A felek rögzítik, hogy a támogatás célja az, hogy segítséget nyújtson a Kedvezményezett által fenntartott vlv.hu portál működéséhez.

3.2. Támogatási módok

A Kedvezményezett részére bármilyen összegű támogatást lehet nyújtani.

3.4. A támogatási folyamat, a szerződés létrejötte

3.4.1. Ahhoz, hogy valaki Támogatóvá és így a jelen szerződés alanyává váljon, az alábbi lépéseket szükséges elvégeznie: a Támogató a 3.5.1. és 3.5.2. pontokban megnevezett, és a Honlapon is felsorolt fizetési módok útján támogatást nyújt.

3.4.2. Abban az esetben, ha Támogató a 3.4.1. pont szerinti folyamat elvégzését követően újra támogatni szeretné a Kedvezményezettet, úgy ezt a folyamat megismétlése útján teheti meg. Lehetőség van rendszeres, havonta megvalósuló támogatás beállítására, ez utóbbi esetben a támogatás folyósítása bármikor, indoklás nélkül leállítható. 

3.4.3. A Támogatók számára Kedvezményezett zárt csoportot hoz létre a faceboook médiafelületén. Ehhez a személyes kapcsolatfelvétel céljából a Támogató megadja emailcímét. A zárt csoportban Kedvezményezett folyamatosan és évente egyszer tételesen is tájékoztatást nyújt a támogatásból befolyt összeg felhasználásáról. Amennyiben Támogató nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, kérésére az éves tájékoztatást Kedvezményezett emailben, egyedileg megküldi. 

3.4.4. Kedvezményezett fenntartja magának a jogot, hogy egyedi esetekben a számára nyújtott támogatást ne fogadja el, az utalt összeget visszaküldje.

3.4.5. A támogatás nyújtásával kapcsolatos egyedi információkról a Kedvezményezett kérésre az info@vlv.hu elektronikus levélcímen ad tájékoztatást.

3.5. Fizetési mód

3.5.1. A támogatás megvalósulhat banki átutalással.

3.5.2. A támogatás megvalósulhat a PayPal nevű szolgáltatás által biztosított technikai megoldásokkal, beleértve a bankkártyával való utalás lehetőségét is.

3.5.3. A Támogatás megvalósulhat jelen ÁSZF-ben nem részletezett módon is, ilyen esetben a felek külön megállapodása az irányadó.

4. Az adomány jogi jellege

4.1. A támogatás céljából küldött összeg nem minősül közérdekű adománynak.

4.2. Az Támogatás teljesítése nem minősül belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak, így számlaadási kötelezettség a Kedvezményezettet nem terheli.

5. A támogatás révén befolyó összeg pénzügytechnikai elszámolása, adózása

5.1  A támogatás céljára beérkezett tételeket Kedvezményezett a számviteli törvényben foglaltak szerint tartja nyilván, azokról havonta számviteli bizonylatot állít ki.

5.2 Kedvezményezett a bankszámlájára befolyt támogatási összegek után a KATA szabályai szerint adózik.

6. Adatkezelés

6.1 Felek rögzítik, hogy az ÁSZF Támogató általi elfogadása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulásnak minősül, így Kedvezményezett jogosult Támogató által rendelkezésre bocsátott vagy egyébként a támogatás folyamata során a Kedvezményezett birtokába kerülő adatokat, a jogszabályi keretek között kezelni. Rögzítésre kerül, hogy ennek keretében adattovábbítás nem történik. Az adatkezelés részleteit az adatkezelési tájékoztató tartalmazza. A Kedvezményezet a támogatás fizetési módjával összefüggő adatokat (pl bankártya szám, számlaszám stb) nem kezel.

6.2 Az átutalás közvetlen megvalósítása során felvetődő adatkezelési kérdések ügyében a technikai lebonyolító PayPal nyilatkozatában foglaltak a mérvadók, az abban foglaltakat az utalás művelete előtt Támogatónak el kell fogadnia.

7. A szerződés megszűnése

7.1. A szerződés annak teljesítésével megszűnik.

7.2. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen támogatási szerződést csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel, illetve állhatnak attól el, vagy tagadhatják meg annak teljesítést.

7.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül – többek között – a támogatás céllal ellentétes felhasználása.

8. Lemondás a visszakövetelés jogáról

A szerződő felek kijelentik, hogy Támogató a támogatással kapcsolatos, polgári jogban biztosított visszakövetelési jogáról feltételek és korlátozások nélkül kifejezetten lemond.

9. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv általános szabályait kell alkalmazni.